"Eva"
"Stop Retallades"
"Txell"
"Troll"
"Mag Blanc"
"Bat"
"Live"
"Gibson"
"Foscor"
"White"
"Un mal dia..."
"Perillosa"
"Rip"
"Mordekay"
"Ferida"
"The End"
"Adry"